نرمش هایی برای رفع درد لگن

نرمش هایی برای رفع درد لگن

عضلات دور کننده یا ابدکتورAbductor

عضلات گلوتئوس مدیوس و گلوتئوس مینیموس در ناحیه باسن هستند .
نرمش های تقویتی این عضلات به این صورت انجام میشوند .

1. بیمار سر پا در کنار یک صندلی یا دیوار طوری می ایستد که اندام مشکل دار از دیوار یا صندلی دور باشد.دست طرف سالم را به دیوار یا صندلی گرفته تا تعادلش حفظ شود .
سپس پای طرف مشکل دار را از زمین بلند کرده و از دیوار یا صندلی دور میکند .
بعد از مدتی انجام دادن این نرمش میتوان برای سخت تر کردن آن و در نتیجه قویتر کردن عضلات دورکننده .
پای طرف مشکل دار را با یک حلقه کشی به دیوار یا پایه صندلی بست بطوریکه برای دور کردن پا از بدن نیاز به کشیدن حلقه کشی هم باشد .

 نرمش هایی برای رفع درد لگن


2. بیمار بر روی شانه طرف سالم دراز کشیده و اندام تحتانی طرف مشکل دار را از کنار به بالا برده و از زمین دور میکند .
پس از چند ثانیه به آرامی پا را به وضعیت اول برمیگرداند .
بعد از مدتی انجام دادن این نرمش میتوان برای سخت تر کردن آن و در نتیجه قویتر کردن عضلات دور کننده یک حلقه کشی را از دور مچ هر دو پا عبور داده بطوریکه با بالا بردن پا نیاز به کشیدن حلقه کشی هم باشد .

نرمش هایی برای رفع درد لگن عضلات نزدیک کننده یا ادکتور Adductor 

چند عضله در قسمت داخلی ران قرار دارند و وظیفه آنها نزدیک کردن دو ران به یکدیگر است. نرمش های تقویتی این عضلات .


1.  بیمار بر روی زمین نشسته و هر دو زانو را خم کرده و کف هر دو پا را بر روی زمین قرار میدهد.هر دو دست را در طرفین بدن بر روی زمین تکیه میدهد. یک توپ کوچک پیلاتس را در بین زانوان قرار داده و با کمک دو زانوی خود آن را از دو طرف فشار میدهد. فشار را چند ثانیه ادامه داده و سپس به خالت اول برمیگردد .

 نرمش هایی برای رفع درد لگن


2.  بیمار سر پا در کنار یک صندلی یا دیوار طوری می ایستد که اندام مشکل دار به دیوار یا صندلی نزدیک باشد .
دست طرف مشکل دار را به دیوار یا صندلی گرفته تا تعادلش حفظ شود .
سپس پای طرف مشکل دار را از زمین بلند کرده و از جلوی پای سالم عبورداده، از دیوار یا صندلی دور میکند .
بعد از مدتی انجام دادن این نرمش میتوان برای سخت تر کردن آن و در نتیجه قویتر کردن عضلات دورکننده، پای طرف مشکل دار را با یک حلقه کشی به دیوار یا پایه صندلی بست بطوریکه برای دور کردن پا از بدن نیاز به کشیدن حلقه کشی هم باشد .

 نرمش هایی برای رفع درد لگن


3. بیمار بر روی شانه طرف مشکل دار دراز کشیده و پای سالم را قدری جلوتر از پای طرف مشکل دار قرار میدهد. سپس سعی میکند پای طرف مشکل دار را از زمین بلند کند.چند ثانیه در همین حالت مانده و سپس مجددا پا را بر روی زمین قرار میدهد .

 نرمش هایی برای رفع درد لگن

تهیه و تدوین: محدثه اشپری

-