بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اکستنشن (Extension)

اکستنشن به معنای باز شدن یک مفصل است.

اکستنشن


Extension

 

نگارش های دیگر : اکستنشن، اکستانسیون، اکستنسیون

اکستنشن نام نوعی حرکت در اندام است که در فارسی به آن باز شدن هم میگویند. جهت های حرکت اندام ها نام های گوناگون دارند و اکستنشن یکی از این جهات است. وقتی مفصل در جهتی حرکت میکند که استخوان های دو طرف آن در یک امتداد قرار میگیرند آن حرکت را اکستنشن یا باز شدن میگویند. جهت خلاف اکستنشن، فلکشن یا خم شدن است.

بطور مثال وقتی آرنج خود را خم میکنیم و در نهایت ساعد را به بازو میچسبانیم در واقع داریم آرنج را در جهت فلکشن یا خم شدن حرکت میدهیم. حال اگر دوباره شروع با باز کردن آرنج کنیم بطوریکه در نهایت ساعد و بازو در امتداد هم قرار گیرند این حرکت را اکستنشن میگویند.

در مفاصل کوچک انگشتان دست و پا اکستنشن به معنای مستقیم شدن و در امتداد هم قرار گرفتن بند های انگشتان است. وقتی زانو از حالت خم شده کم کم به سمت باز شدن حرکت کرده و در نهایت ساق و ران در یک امتداد قرار میگیرند این حرکت را اکستنشن میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت