بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسکولیوز (Scoliosis)

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است.

اِسکولیوز

Scoliosis

 

نگارش های دیگر : اسکولیز،اسکلیوز

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است.

ستون مهره بطور طبیعی در طول خود قوس هایی به جلو و عقب دارد ولی به طرفین انحرافی ندارد. پس هر انحراف به طرفین غیر طبیعی است.

اسکولیوز یا بروز قوس کناری در ستون مهره میتواند در هر سنی ایجاد شود.

اسکولیوز میتواند مادرزادی بوده یا در سنین نوجوانی ایجاد شود.

در تصویر این صفحه در سمت چپ یک ستون مهره سالم و در سمت راست یک ستون مهره با اسکولیوز دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت