بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسکَن رادیوایزوتوپ (Radioisotope scan)

اسکن رادیوایزوتوپ نوعی روش تصویر برداری از استخوان است که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام میشود.

اِسکَن رادیوایزوتوپ

Radioisotope scan

 

اسکن رادیوایزوتوپ نوعی روش تصویر برداری از استخوان است که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام میشود.

در روش اسکن رادیوایزوتوپ مقادیر اندکی از یک ماده رادیواکتیو به بیمار تزریق شده و سپس مقدار اشعه گامای ساطع شده از بدن وی اندازه گیری شده و تبدیل به تصویر میشود.

اسکن رادیوایزوتوپ میتواند التهاب بافت استخوانی را نشان دهد.


تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت