بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسکَن اُستُخوان (Bone scan)

اسکن استخوان نوعی روش تصویر برداری از استخوان است.

اِسکَن اُستُخوان

Bone scan

 

اسکن استخوان نوعی روش تصویر برداری از استخوان است.

اسکن رادیوایزوتوپ و اسکن کامپیوتری یا سی تی اسکن هر دو در گروه اسکن استخوانی قرار میگیرند.

اسکن استخوان اطلاعاتی بیش از یک رادیوگرافی معمولی را در دسترس پزشک قرار میدهد. مردم به این نوع روش تصویر برداری عکس برداری رنگی هم میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت