بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسکافوئید (Scaphoid)

اسکافوئید نامی استخوانی در ناحیه مچ دست است.

اِسکافوئید

Scaphoid

 

نگارش های دیگر : اسکافویید، اسکافوید

اسکافوئید نامی استخوانی در ناحیه مچ دست است. به آن استخوان ناوی یا استخوان ناویکولار هم میگویند.

در مچ دست انسان هشت استخوان کوچک در کنار هم قرار گرفته اند که به آنها استخوانچه هم میگویند. اسکافوئید نام مهمترین آنها است که با استخوان رادیوس یا زند زبرین مفصل میشود.

اهمیت استخوان اسکافوئید در شکستگی های این استخوان است که میتواند همراه با عوارض زیادی باشد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت