بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسکاپولا (Scapula)

اسکاپولا نام استخوانی در ناحیه شانه و در پشت قفسه سینه است که به آن استخوان کتف هم میگویند.

اِسکاپولا

Scapula

 

نگارش های دیگر : اسکاپلا، سکاپولا، سکاپلا

اسکاپولا نام استخوانی در ناحیه شانه و در پشت قفسه سینه است که به آن استخوان کتف هم میگویند.

استخوان اسکاپولا به شکل یک صفحه مثلثی شکل است که از یک طرف به استخوان ترقوه متصل میشود و از طریق قسمتی از خود به نام حفره گلنویید با سر استخوان بازو مفصل شانه را تشکیل میدهد.

در تصویر این صفحه استخوان اسکاپولا از نمای پشت دیده میشود که با استخوان بازو مفصل شده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت