بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسپوندیلیت اَنکیلوزان (Ankylosing spondylitis)

اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی بیماری روماتیسمی سیستم اسکلتی است.


نگارش های دیگر : اسپندیلیت انکیلوزان، سپندیلیت انکیلوزان

اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی بیماری روماتیسمی سیستم اسکلتی است.

اسپوندیلیت انکیلوزان بیشتر ستون مهره و مفاصل لگن را گرفتار میکند.

اسپوندیلیت انکیلوزان بیشتر در مرد ها دیده شده و موجب درد و محدودیت حرکتی در ستون مهره و لگن میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت