بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اسپوندیلولیستزی (Spondylolysthesis)

اسپوندیلولیستزی به معنای سر خوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی است.


نگارش های دیگر : اسپوندیلولیستزیس، اسپندیلولیستزی

اسپوندیلولیستزی به معنای سر خوردن یک مهره به سمت جلو روی مهره پایینی است.

شایعترین محل بروز اسپوندیلولیستزی محل اتصال مهره های کمری به خاجی است یعنی معمولاً مهره پنجم کمری روی مهره اول خاجی یا ساکروم به سمت جلو سر میخورد.

اسپوندیلولیز یا شکستگی استرسی در مهره زمینه را برای سر خوردن مهره و اسپوندیلولیستزی مهیا میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت