بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اسپوندیلولیز (Spondylolysis)

اسپوندیلولیز یک نوع شکستگی استرسی در ستون مهره است.


نگارش های دیگر : اسپندیلولیز، اسپوندیلولیزیس

اسپوندیلولیز یک نوع شکستگی استرسی در ستون مهره است.

در اسپوندیلولیز بر اثر ضربات مکرری که به ستون مهره وارد میشود قسمتی از مهره پنجم کمری (گاهی مهره چهارم) به نام پارس اینترآرتیکولاریس Pars interarticularis شکسته میشود.

اسپوندیلولیز یکی از علل شایع کمردرد در نوجوانان است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت