بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اسپرینگل (Sprengel's deformity)

اسپرینگل نام بیماری مادرزادی است که به آن دفرمیتی یا تغییر شکل اسپرینگل هم میگویند. در این بیماری استخوان کتف قدری بالاتر از محل طبیعی خود قرار میگیرد.


نگارش های دیگر : سپرینگل، اسپرنگل، سپرنگل، اشپرینگل، شپرینگل، اشپرنگل

اسپرینگل نام بیماری مادرزادی است که به آن دفرمیتی یا تغییر شکل اسپرینگل هم میگویند.

در تصویر این صفحه کتف سمت راست به علت دفرمیتی اسپرینگل قدری بالاتر است

در بیماری دفرمیتی اسپرینگل استخوان کتف یا اسکاپولا در پشت قفسه سینه قدری بالاتر از محل طبیعی خود قرار میگیرد.

دفرمیتی اسپرینگل در مواردی خاص بصورت خانوادگی است و گاهی اوقات با ناهنجاری های دیگری در دیگر نقاط بدن همراه است.

بیماری اسپرینگل معمولا موجب عدم تقارن در شانه ها میشود مگر در مواقعی که بصورت دوطرفه باشد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت