بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اسپاسم (Spasm)

اسپاسم به معنای انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک عضله است.


نگارش های دیگر : اسپازم

اسپاسم به معنای انقباض ناگهانی و غیر ارادی یک عضله است.

گاهی به اسپاسم، کرامپ عضلانی هم میگویند. اسپاسم معمولا با درد عضله همراه است.

اسپاسم میتواند به علت تحریک عصب عضله و یا به علت کشیده شدن عضله در حد بیش از تحمل آن ایجاد شود. اسپاسم عضله معمولا بعد از گذشت مدتی بطور خود بخود خوب میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت