بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

هومِروس (Humerus)

هومروس نام دیگر استخوان بازو است.

هومِروس

Humerus

 

هومروس نام دیگر استخوان بازو است.

هومروس از استخوان های بلند است که در بالا مفصل شانه و در پایین مفصل آرنج را میسازد.

بالای آن سر استخوان هومروس و در پایین آن کندیل ها قرار دارند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت