بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

والگوس (Valgus)

والگوس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است.

والگوس


Valgus

 

نگارش های دیگر : ولگوس

والگوس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به خارج است.

در والگوس، استخوانی از مفصل که از ریشه اندام دورتر است به سمت خارج منحرف میشود.

بطور مثال در کوبیتوس والگوس ساعد به سمت خارج و در ژنووالگوم ساق به سمت خارج منحرف میشود

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت