بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نوروم مورتون (Morton neuroma)

نوروم مورتون بزرگ و برجسته شدن عصبی است که از کف پا عبور کرده و به انگشتان میرود.

نوروم مورتون


Morton neuroma

 

نوروم مورتون بزرگ و برجسته شدن عصبی است که از کف پا عبور کرده و به انگشتان میرود.

نوروم مورتون موجب احساس یک درد سوزشی در پنجه پا با انتشار به انگشتان میشود.

این بیماری در زنان بسیار بیشتر از مردان بوده و پوشیدن کفش های تنگ آن را تشددید میکند. نوروم مورتون بیشتر در عصبی است که در پنجه پا و بین متاتارس های سوم و چهارم است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت