بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نوروفیبروماتوز (Neurofibromatosis)

نوروفیبروماتوز بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن وجود تومورهای متعدد پوستی است.

نوروفیبروماتوز


Neurofibromatosis

 

نوروفیبروماتوز بیماری ژنتیکی است که مشخصه آن وجود تومورهای متعدد پوستی است.

منشا این تومورها سلولهای غلاف اعصاب محیطی است. این بیماری خانوادگی است و به ارث میرسد. نوروفیبروماتوز چند نوع دارد.

در نوعی از آن که بیماری فون رکلینگ هاوزن von Recklinghausen disease نامیده میشود برجستگی های متعدد پوستی همراه با لکه های قهوه ای رنگ پوست دیده میشود. تغییرات استخوانی بصورت نازک شدن کورتکس استخوان های بلند و قوس برداشتن آنها بخصوص در ساق و بروز اسکولیوز در این بیماران مشاهده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت