بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نِکروز آوازکولار (Avascular necrosis)

نکروز آوازکولار به معنی مردن سلول های یک بافت بر اثر قطع جریان خون آن است.

نِکروز آوازکولار


Avascular necrosis

 

نکروز آوازکولار به معنی مردن سلول های یک بافت بر اثر قطع جریان خون آن است.

بعضی استخوان های بدن جریان خون خوبی ندارند و احتمال نکروز آوازکولار در آنها بیشتر است.

سر استخوان ران، استخوان تالوس و استخوان لونیت از این جمله اند. بیماری پرتس نکروز آوازکولار سر استخوان ران و بیماری کین باخ نکروز آوازکولار استخوان لونیت است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت