بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نخاع (Spinal cord)

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که از مغز خارج شده و در زیر آن قرار دارد.

نخاع


Spinal cord

 

نخاع قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی است که از مغز خارج شده و در زیر آن قرار دارد.

نخاع در درون ستون مهره قرار داشته و به توسط آن محافظت میشود.

از نخاع اعصابی خارج میشود که به اندام و دیگر اعضا میروند. این اعصاب را ریشه های عصبی مینامند.

از نخاع در مقابل هر مهره دو ریشه عصبی خارج میشود که از بین مهره های مجاور به بیرون میروند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت