بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نازک نی (Fibuia)

نازک نی نام استخوان نازک ساق است.

فیبولا

Fibuia

 

فیبولا نام دیگر استخوان نازک نی است.

استخوان فیبولا یا نارک نی استخوان نازک تر ساق است.

استخوان فیبولا در قسمت پایین برجسته تر شده و قوزک خارجی مچ پا را میسازد.

استخوان فیبولا یا نازک نی تاثیر چندانی در تحمل وزن توسط ساق ندارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت