بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ادکتور (Adductor)

ادکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را به خط محوری بدن نزدیک میکند.


نگارش های دیگر : اددکتور، اددکتر، ادکتر

ادکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را به خط محوری بدن نزدیک میکند.

بطور مثال ادکتور های ران به عضلاتی میگویند که در سمت داخلی آن قرار داشته و با انقباض خود موجب نزدیک شدن هر دو ران به هم میشوند. یا ادکتور شست عضله ای ایست که آن را به کف دست نزدیک میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت