بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِدیان (Median)

مدیان یا میانی نام یک عصب در ناحیه ساعد و مچ دست است.

مِدیان

Median

 

نگارش های دیگر : مدین

مدیان یا میانی نام یک عصب در ناحیه ساعد و مچ دست است.

عصب مدیان حس کف و سطح کفی انگشتان دست و بعضی حرکات انگشتان را کنترل میکند.

در سندروم کانال کارپ عصب مدیان در ناحیه مچ دست تحت فشار قرار گرفته و کارکرد آن مختل میشود.

عصب مدیان در بریدگی های مچ دست در خطر آسیب قرار دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت