بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِتاکارپ (Metacarpal bone)

متاکارپ نام استخوان های بلندی است که در کف دست قرار دارند.

مِتاکارپ


Metacarpal bone

 

متاکارپ نام استخوان های بلندی است که در کف دست قرار دارند.

در کف هر دست پنج استخوان متاکارپ قرار دارد.

این استخوان ها در بالا به استخوانچه های کارپ و در پایین به فالانکس های انگشتان متصل میشوند.

متاکارپ ها حرکت زیادی ندارند بجز متاکارپ اول که مربوط به شست بوده و بسیار متحرک است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت