بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِتافیز (Metaphysis)

متافیز قسمتی از استخوان های بلند میباشد که در مجاورت دیافیز قرار گرفته است.

مِتافیز


Metaphysis

 

متافیز قسمتی از استخوان های بلند میباشد که در مجاورت دیافیز قرار گرفته است.

استخوان های بلند از سه قسمت تشکیل شده اند. قسمت وسط که بسیار محکم است را دیافیز مینامند. دو سر استخوان که قدری بزرگتر و برجسته تر است را اپی فیز میگویند. بین اپی فیز و دیافیز قسمتی از استخوان قرار گرفته که از جنس استخوان اسفنجی یا کنسلوس است. به این قسمت از استخوان متافیز میگویند.

بین متافیز و اپی فیز صفحه رشد قرار گرفته است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت