بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِتاتارس (Metatarsus)

متاتارس به استخوان های کف پا میگویند.

مِتاتارس

Metatarsus

 

متاتارس به استخوان های کف پا میگویند.

متاتارس ها پنج استخوان بلند هستند که در کف پا قرار گرفته اند.

این استخوان ها از یک طرف به استخوانچه های تارس و از طرف دیگر به فالانکس های انگشتان پا مفصل میشوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت