بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

لیسفرانک (Lisfranc)

لیسفرانک نام مفصلی در کف پا است.

لیسفرانک

Lisfranc

 

لیسفرانک نام مفصلی در کف پا است.

مفصل تارسومتاتارس در کف پا را مفصل لیسفرانک هم میگویند.

این مفصل بین تعدادی از استخوان های تارس (استخوان های کونئیفرم و کوبوئید) و استخوان های متاتارس قرار دارد. شکستگی و دررفتگی مفصل تارسومتاتارس را شکستگی دررفتگی لیسفرانک هم میگویند.

در واقع مفاصل بین متاتارس ها و استخوانچه های پشت آن را لیسفرانک میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت