بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

لوردوز (Lordosis)

لوردوز به معنای افزایش گودی کمر است.

لوردوز

Lordosis

 

نگارش های دیگر : لردوز، لوردز

لوردوز به معنای افزایش گودی کمر است.

تقعر ستون مهره در ناحیه کمر به سمت پشت است. افزایش این تقعر را لوردوز مینامند.

لوردوز کمری معمولا به علت ضعف عضلات ستون مهره ایجاد میشود و یکی از شایعترین علل کمر درد است.

درمان لوردوز انجام نرمش هایی برای تقویت عضلات شکم و کمر است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت