بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

لترال (Lateral)

لترال به معنی دورتر به صفحه محوری بدن است.

لترال


Lateral

 

لترال به معنی دورتر به صفحه محوری بدن است.

اگر یک صفحه فرضی را رسم کنیم بطوری که بدن انسان را به دو قسمت کاملا مساوی چپ و راست تقسیم کند آنگاه جسمی که از این صفحه دورتر است در لترال جسمی است که به این صفحه نزدیکتر قرار گرفته است. بطور مثال شانه در لترال ریه قرار گرفته است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت