بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اپی فیز (Epiphysis)

اپی فیز قسمتی از استخوان است که بین سطح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد.


نگارش های دیگر : اپیفیز

اپی فیز قسمتی از استخوان است که بین سطح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد.

در هر انتهای استخوان های بلند یک صفحه رشد قرار دارد. بین صفحه رشد و سطح مفصل قسمتی از استخوان قرار دارد که به آن اپی فیز میگویند.

اپی فیز در انتها های استخوان قرار دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت