بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

گلِنوئید (Glenoid)

گلنوئید قسمتی از استخوان کتف است.

گلِنوئید

Glenoid

 

نگارش های دیگر : گلنوید، گلنویید

گلنوئید قسمتی از استخوان کتف است.

قسمت خارجی استخوان کتف یا اسکاپولا به شکل یک کاسه با گودی اندک است که به آن حفره گلنوئید میگویند.

حفره گلنوئید با سر استخوان بازو مفصل شانه را درست میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت