بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کوکسا وارا (Coxa vara)

کوکسا وارا به معنای کم شن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است.

کوکسا وارا

Coxa vara

 

 

 کوکسا وارا به معنای کم شدن زاویه بین گردن و تنه استخوان ران است.

بین گردن و تنه استخوان ران زاویه ای حدود 130 درجه وجود دارد. در بعضی بیماری ها مانند پرتس این زاویه کاهش یافته و موجب کوکساوارا میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت