بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کُندیل (Condyle)

کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است.

کُندیل


Condyle

 

نگارش های دیگر : کوندیل

 

 کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است.

انتهای پایینی استخوان بازو و ران و انتهای بالایی استخوان درشت نی بزرگ و برجسته و پهن میشوند. این برجستگی را کندیل میگویند.

در هر کدام ار نواحی ذکر شده، یک کندیل داخلی و یک کندیل خارجی وجود دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت