بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کُندرومالاسی (Chondromalacia)

کندرومالاسی یا نرمی غضروف نوعی بیماری غضروف است.

کُندرومالاسی


Chondromalacia

 

نگارش های دیگر : کندرمالاسی، کوندرمالاسی، کوندرومالاسی، کندرومالشیا

 

 کندرومالاسی یا نرمی غضروف نوعی بیماری غضروف است.

شایعترین محل بروز کندرومالاسی در استخوان کشکک است. در این بیماری غضروف سطح مفصلی خراب شده و سطح صاف و یکنواخت آن نامنظم میگردد.

کندرومالاسی کشکک یکی از علل شایع درد زانو است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت