بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کُمپارتمان (Compartment)

کمپارتمان به یک فضای بسته ای در اندام میگویند که حاوی بافت هایی است.


Compartment

 

نگارش های دیگر : کمپارتمنت

 

 کمپارتمان به یک فضای بسته ای در اندام میگویند که حاوی بافت هایی است.

هر اندام به چند کمپارتمان تقسیم میشود. بطور مثال ساق چهار کمپارتمان دارد.

دیواره کمپارتمان معمولا پرده بافتی نازک ولی محکمی است که روی دسته از عضلات را میپوشاند.

در داخل هر کمپارتمان بجر عضلات، استخوان و عروق و اعصاب هم قرار دارند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت