بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کانال نخاعی (Vertebral canal)

کانال نخاعی به فضای استخوانی میگویند که نخاع در درون آن قرار دارد.

کانال نخاعی


Vertebral canal

 

نگارش های دیگر : کانال ورتبرال

کانال نخاعی به فضای استخوانی میگویند که نخاع در درون آن قرار دارد.

کانال نخاعی از پشت سر هم قرار گرفتن مهره های ستون فقرات درست میشود.

درون هر مهره یک فضای خالی یا مجرای استخوانی وجود دارد و پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها موجب میشود تا این مجاری پشت سر هم قرار گرفته و کانال نخاعی را درست کنند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت