بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کالکانِئوس (Calcaneus)

کالکانئوس نام دیگر استخوان پاشنه است.

کالکانِئوس

Calcaneus

 

نگارش های دیگر : کالکانه

کالکانئوس نام دیگر استخوان پاشنه است.

استخوان کالکانئوس یا پاشنه در زیر استخوان قاپ یا تالوس قرار گرفته است.

به استخوان کالکانئوس، کالکانه هم میگویند.

استخوان کالکانئوس پزرگترین استخوان کف پا بوده و مقدار زیادی از نیروی وزن از طریق آن عبور میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت