بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

قدام (Anterior)

قدام به معنی جلو است.

قدام


Anterior

 

قدام به معنی جلو است. وقتی میگویم جسم الف در قدام جسم ب است به این معنی است که جسم الف در جلوی جسم ب قرار گرفته است. آنتریور هم به معنای قدام است

پشت بدن انسان سمتی است که ستون مهره و باسن قرار گرفته و جلوی یا آنتریور یا قدام  بدن سمتی است که صورت انسان قرار میگیرد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت