بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فِمور (Femur)

فمور به معنای استخوان ران است.

فِمور


Femur

 

فمور به معنای استخوان ران است.

استخوان ران یا فمور بلندترین استخوان بدن بوده و بین لگن و ساق قرار دارد.

مفصل بالای استخوان فمور را مفصل ران و مفصل پایینی آن را زانو مینامند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت