بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فلِکسیون (Flexion)

فلکسیون به معنای خم شدن یا خم کردن یک مفصل است.

فلِکسیون


Flexion

 

نگارش های دیگر : فلکشن

فلکسیون یا فلکشن به معنای خم شدن یا خم کردن یک مفصل است.

بطور مثال وقتی فرد ساعد خود را به بازو نزدیک میکند حرکتی که انجام داده است فلکسیون یا فلکشن مفصل آرنج  و یا وقتی ساق خود را به ران نزدیک میکند در واقع فلکسیون یا فلکشن مفصل زانو را انجام داده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت