بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

شوئِرمَن (Scheuermann's disease)

شوئرمن نام نوعی بیماری در ستون مهره نوجوانان است که موجب خمیده شدن آن میشود.

شوئِرمَن


Scheuermann's disease

 

نگارش های دیگر : شویرمن

شوئرمن نام نوعی بیماری در ستون مهره نوجوانان است که موجب خمیده شدن آن میشود.

در بیماری شوئرمن شکل تعدای از مهره های ستون فقرات سینه ای تغییر میکند و این تغییر شکل موجب کیفوز یا قوس پرداشتن ستون مهره به جلو میشود.

بیماری شوئرمن معمولا در نوجوانان 16-10 سال ایجاد شده و با کمرددر همراه است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت