بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

شریان (Artery)

شریان یا سرخرگ نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد.

سُرخرَگ
 
Artery

 

نگارش های دیگر : سرخ رگ، شریان

سرخرگ یا شریان نوعی رگ خونی است که خون را از قلب به دیگر اندام های بدن انتقال میدهد.

در همه سرخرگ ها یا شریان ها خون پر از اکسیژن جریان دارد بجز سرخرگ ششی که خون درون آن اکسیژن کمی دارد.

بزرگترین سرخرگ یا شریان بدن آئورت نام دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت