بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سیوِر (Sever's disease)

سیور نام بیماری در ناحیه پاشنه نوجوانان است.

سیوِر

 Sever's disease

 

سیور نام بیماری در ناحیه پاشنه نوجوانان است. 

بیماری سیور به علت التهاب در صفحه رشد استخوان پاشنه یا کالکانه ایجاد میشود. 

بیماری سیور موجب بروز درد در زیر پاشنه فرد شده و بیشتر در سنین رشد بچه ها دیده میشود. 

درمان بیماری سیور معمولا با استفاده از اقدام های غیر جراحی صورت میگیرد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت