بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سینوویال (Synovial)

سینوویال نام دسته ای از سلول های مفصلی است.

سینوویال

  Synovial

 

نگارش های دیگر : سینویال

سینوویال نام دسته ای از سلول های مفصلی است.

سلول های سینوویال سطح داخلی کپسول مفصلی را پوشانیده اند.

وظیفه این سلول ها ترشح مایع مفصلی است. به مایع مفصلی مایع سینوویال هم میگویند.

کنار هم قرار گرفتن سلول های سینوویال در سطح درونی کپسول مفصلی لایه نازکی را درست میکند که به آن لایه سینوویال میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت