بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سین داکتیلی (Syndactyly)

سین داکتیلی به معنای چسبیدن دو یا چند انگشت دست یا پا به هم است.

سین داکتیلی

Syndactyly

 

نگارش های دیگر : سینداکتیلی

سین داکتیلی به معنای چسبیدن دو یا چند انگشت دست یا پا به هم است. این بیماری در غالب اوقات مادرزادی است.

سین داکتیلی دست را در بسیاری موارد میتوان با عمل جراحی درمان کرده و انگشتان را از هم جدا کرد. با این حال سینداکتیلی در پا معمولا نیاز به درمان ندارد.

سینداکتیلی ممکن است همراه با پلی داکتیلی یا چند انگشتی باشد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت