بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سیستوگرافی (Cystography)

سیستوگرافی نام روشی تصویربرداری از مثانه است که با استفاده از اشعه ایکس صورت میگیرد.

سیستوگرافی

 Cystography

 

سیستوگرافی نام روشی تصویربرداری از مثانه است که با استفاده از اشعه ایکس صورت میگیرد. 

در سیستوگرافی ابتدا مایع خاصی از طریق مجرای ادراری به درون مثانه فرستاده شده و سپس تصویر رادیوگرافی مثانه برداشته میشود. 

در تصویر این صفحه بیضی سفید رنگ مثانه را در یک سیستوگرافی نشان میدهد

مایع ذکر شده مانع عبور اشعه ایکس شده و بدین ترتیب سایه مثانه بر روی فیلم رادیولوژی ثبت میگردد. سیستوگرافی نوعی عکسبرداری رنگی است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت