بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سَمفیز پوبیس (Symphysis pubis)

سمفیز پوبیس نام مفصلی در حلقه لگنی است که در جلوی آن قرار دارد.

سَمفیز پوبیس


Symphysis pubis

 

سمفیز پوبیس نام مفصلی در حلقه لگنی است که در جلوی آن قرار دارد. 

سمفیز پوبیس جایی است که دو استخوان پوبیس در جلوی لگن خاصره در کنار هم قرار میگیرند. بین این دو استخوان یک غضروف قرار گرفته است.

سمفیز پوبیس در زیر پوست ناحیه شرمگاهی قابل لمس است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت