بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ستون مهره (Vertebral column)

ستون مهره یا ستون فقرات ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است.

ستون مهره


Vertebral column

 

ستون مهره یا ستون فقرات ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است.

 ستون مهره یا اسپاین از بیش از سی استخوان کوچک تر به نام مهره تشکیل شده است که روی یکدیگر قرار گرفته اند.

کل ستون مهره از بالا تا پایین چهار قسمت دارد که در هر کدام از آنها مهره به شکل یک قوس قرار گرفته اند.

پس ستون مهره از چهار قسمت قوسی شکل تشکیل شده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت