بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ساکروم (Sacrum)

ساکروم نام یکی از استخوان های تشکیل دهنده لگن خاصره است.

ساکروم

 Sacrum

 

نگارش های دیگر : ساکرم

ساکروم نام یکی از استخوان های تشکیل دهنده لگن خاصره است. 

استخوان ساکروم یا خاجی در زیر آخرین مهره کمری قرار گرفته و در پشت لگن قرار دارد. 

ساکروم در دو طرف در کنار قسمت ایلیاک استخوان بی نام قرار گرفته و مفاصل ساکروایلیاک را تشکیل میدهد. 

استخوان ساکروم از به هم پیوستن پنج مهره تشکیل شده است. در داخل این استخوان ریشه های عصبی قرار دارند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت