بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ساکروایلیاک (Sacroiliac)

ساکروایلیاک نام مفصلی در ناحیه لگن خاصره است.

ساکروایلیاک

  Sacroiliac

 

ساکروایلیاک نام مفصلی در ناحیه لگن خاصره است.

ساکروایلیاک به مفصل بین استخوان ساکروم و استخوان ایلیاک که جزیی از استخوان بی نام است گفته میشود.

مفصل ساکروایلیاک در ضربات شدید لگنی میتواند دچار شکستگی و یا دررفتگی شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت