بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

زند زیرین(اولنا) (Ulna)

زند زیرین یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد.

اولنا


Ulna

 

نگارش های دیگر : آلنا، النا

اولنا که نام دیگر آن زند زیرین است یکی از دو استخوان تشکیل دهنده ساعد میباشد.

در ساعد دو استخوان بلند وجود دارد که استخوان اولنا در سمت داخلی ساعد یعنی سمتی که به انگشت کوچک دست نزدیک تر است قرار گرفته.

استخوان اولنا در سمت مچ دست بسیار نازک میشود ولی در سمت بالا و در قسمت آرنج بسیار بزگ و پهن است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت