بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

زند زبرین(رادیوس) (Radius)

زند زبرین نام استخوانی در ساعد است.

رادیوس

  Radius

 

رادیوس نام استخوانی در ساعد است.

رادیوس نام لاتین استخوان زند زبرین یا زند اعلی است.

استخوان رادیوس یا زند زبرین در سمت خارجی ساعد یعنی طرفی که به شست دست نزدیک تر است قرار دارد.

نام رادیوس به علت قوسی بودن این استخوان بر آن نهاده شده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت